• We deliver to:
  • DE Deutschland
  • AT Österreich
  • BE Belgien
  • FR Frankreich
  • IT Italien
  • LU Luxemburg
  • NL Niederlande
  • CH Schweiz

Zoeken

 

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 EUR Verzendkosten
0,00 EUR btw
0,00 EUR Totaal

Prijzen zijn incl. btw

Winkelwagen Afrekenen

Algemene voorwaarden van de online-shop www.eettafelmanufactuur.be

 

§ 1 - Toepassingsgebied

1. Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities.

2. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing zowel voor consumenten als voor de exploitanten, maar ook voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

§ 2 – Aanbod portfolio

 Via de onlineshop www.eettafelmanufactuur.be kunnen de volgende producten worden gekocht:

  • · speciaal volgens de wensen van de klant vervaardigde tafels, banken en krukken
  • · individueel volgens de wens van de klant geconfigureerde stoelen

 

We wijzen er hier al uitdrukkelijk op dat ook de consument geen recht op herroeping heeft als de bestelde goederen worden geproduceerd volgens de specificaties van de klant of duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de klant.

 

§ 3 Sluiten van de overeenkomst

1. De door de klant gegeven opdracht of geplaatste bestelling - ook per fax of e-mail - is een bindend aanbod. Zover we binnen 3 werkdagen het door de klant ingediende aanbod aanvaarden, wordt een contract met ons gesloten. In dit verband ontvangt de klant binnen de gestelde termijn een overeenkomstige orderbevestiging via e-mail.

2. Alle gegevens in catalogi, prijslijsten en andere documenten beschrijven en verklaren de daarin genoemde producten. Ze kunnen onvolledig en onjuist zijn, en kunnen daarom niet worden opgevat als verzekeringen van afzonderlijke eigenschappen.

 

  § 4 - Prijzen, prijswijzigingen

1. De aangegeven prijzen zijn brutoprijzen en zijn derhalve ook telkens inclusief de wettelijke BTW. Ze zijn af magazijn, inclusief verpakking, transport en verzekering. Kortingen worden niet toegekend.

2. Na een bindend contract over door ons te maken tafels, banken, krukken of stoelen dient de klant voor de levering eerst een aanbetaling te doen van 50 % van het totale factuurbedrag. De bijbehorende vervaldatum wordt aangegeven op een afzonderlijke aan de klant geadresseerde rekening. De resterende 50% van het totale rekeningbedrag is ter plaatse te betalen bij de aflevering. Na de sluiting van een contract voor de levering van lampen, heeft de klant op de juiste levering te betalen door ons het volledige factuurbedrag als betaling aan ons.

 

 § 5 - Levering

1. Zover de klant geen verbruiker is, gaat het risico op hem over zodra de verkochte goederen zijn overgedragen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een anderszins voor het uitvoeren van de verzending aangewezen persoon.

2. Data en termijnen worden verlengd op de wijze waarop de levering of diensten om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, vertraagd worden. In het geval van overmacht (bv. officiële maatregelen, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of verkeersstoringen, tekort aan ruwe olie of brandstof) en in het geval van onvoorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die voor ons of onze leveranciers de levering moeilijk of onmogelijk maken , worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd voor de duur van de hinder. In dit geval zullen we onze klanten onmiddellijk op de hoogte brengen.

3. Indien de klant in verondersteld verzuim komt, hebben wij het recht om de ontstane schade, inclusief eventuele bijkomende kosten, geldig te maken. In dit geval gaat ook  het risico van onbedoeld verlies of toevallige verslechtering van de geleverde goederen op de klant over.

 

§ 6 - Opzeggingsrechten

Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden waardoor de betaling van de overeengekomen vergoeding in gevaar komt, hebben wij het recht om de overeenkomst op basis van goede gronden te beëindigen en de teruggave van de al geleverde goederen te eisen. Een aanspraak op schadevergoeding wegens niet-nakoming blijft onaangetast. Dergelijke risico bestaat in het bijzonder wanneer de opening van een insolventieprocedure dreigt of wanneer uit maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging of uit geprotesteerde wissels blijkt dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

 

§ 7 Garantie

Zover de klant of de koper een verbruiker is, richten zich de garantiebepalingen naar de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek (BGB).

Indien de klant een ondernemer, een zakenman of handelaar is, worden bovendien ook de normen van het HGB (Duitse Wetboek van Koophandel) van toepassing, in het bijzonder dienen verkregen goederen onmiddellijk, dat wil zeggen uiterlijk op de werkdag volgend op de ontvangst van de goederen te worden gecontroleerd op hun volledigheid en foutloosheid. Daarbij ontdekte defecten dienen ons onmiddellijk te worden gemeld. Als de tijdige opsporing en de vereiste kennisgeving van de gebreken verzuimd wordt, gelden de geleverde goederen als goedgekeurd. Iets anders geldt alleen als het defect in het onderzoek niet herkenbaar was. Ook later ontdekte gebreken dienen ons onmiddellijk te worden gemeld; indien dit niet gebeurt, geldt de door ons geleverde koopwaar met het oog op dit gebrek eveneens als goedgekeurd.

Bij de door ons aangeboden producten gaat het om natuurlijke producten, die gemaakt zijn van massief hout. De brede waaier aan natuurlijke kleur- en structuurverschillen, vergroeiingen, kneuzingen en andere verschillen binnen een houtsoort behoort tot de absolute en onvermijdbare eigenschappen van het natuurproduct hout en houdt geen gebrek of defect in. Derhalve heeft dit geen invloed op het wettelijke garantierecht.

Fluctuerende (kamer-)temperaturen en luchtvochtigheid kunnen het natuurproduct hout evenzeer beïnvloeden als zon en licht. Daaruit voortvloeiende veranderingen (spanningen in het hout en kromtrekken van het hout) zijn gerechtvaardigd door de natuurlijke oorsprong van het materiaal en vormen evenmin een gebrek of defect dat van invloed kan zijn op de garantiebepalingen.

Zodoende moet vooraf deskundig advies worden ingewonnen als de meubels bv. in een veranda, serre, buiten of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels) zullen worden geplaatst.

 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons het eigendom voor van de geleverde goederen tot alle vorderingen in de concrete leveringsovereenkomst volledig betaald zijn.

2. Indien derden - met name gerechtsdeurwaarders - greep krijgen op de gereserveerde goederen, dient de klant te verwijzen naar ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat we onze eigendomsrechten kunnen afdwingen. Indien de derde niet in staat is om ons de hieruit voortvloeiende gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de klant hier aansprakelijk voor.

3. Bij de verwerking en de installatie van items verkrijgen wij - zolang een volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden - mede-eigendom van het geproduceerde werk ter hoogte van de waarde van het product of de prestaties.

 

§ 9 - Betaling

1. Verkoopspersoneel en leveranciers zijn slechts gerechtigd tot het incasseren van contant geld als ze een adequate ontvangstvolmacht kunnen voorleggen, die door ons verstrekt werd. Overigens kunnen betalingen met bevrijdende werking alleen rechtstreeks aan ons of aan een door ons opgegeven bank- of girorekening gebeuren.

2. De verwerping van cheques of wissels behouden wij ons nadrukkelijk voor. De acceptatie gebeurt steeds alleen ter betaling.

3. Indien de klant betalingsachterstalligheid oploopt, hebben wij het recht tegenover verbruikers een vertragingsrente te vorderen van 5% bovenop de geldende basisrente en tegenover ondernemers een vertragingsrente van 8% bovenop de geldende basisrente.

4. Bijkomende algemene voorwaarden en bepalingen rond databeveiliging van RatePAY GmbH
Om u aantrekkelijke betalingswijzen te kunnen aanbieden, werken we samen met de RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin (hierna ´RatePAY´). Als bij gebruik van een RatePAY-betalingswijze een effectieve verkoopovereenkomst tussen u en ons tot stand komt, staan wij onze betalingsvordering aan RatePAY af.

Bij gebruik van de RatePAY-termijnbetaling staan we onze betalingsvordering af aan de partnerbank van de RatePAY GmbH. Als u een van de hier aangeboden RatePAY-betalingswijzen selecteert, gaat u m.b.t. uw bestelling akkoord met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens en deze van de bestelling, ten behoeve van de identiteits-- en kredietwaardigheidscontrole evenals van de contractafwikkeling, aan de RatePAY GmbH. Alle details vindt u in de aanvullende algemene voorwaarden en bepalingen rond gegevensbeveiliging voor RatePAY-betalingen, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en altijd van toepassing zijn indien u kiest voor een RatePAY-betaling.

 

§ 10 - Schadevergoeding

Zover de klant een consument is, gelden de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BGB). Indien de klant een ondernemer is, zijn ook de bepalingen van het Wetboek van Koophandel (HGB) aanvullend van toepassing.

 

§ 11 - Kosten overeenkomst

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze de normale kosten van de terugzending van de goederen te dragen, indien de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde en indien de prijs van de terug te zenden zaak niet hoger ligt dan een bedrag van 40,00 of indien de klant bij een hogere prijs van de zaak op het tijdstip van de  herroeping nog geen tegenprestatie of contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heeft uitgevoerd. Anders is de terugzending voor de klant kosteloos.

§ 12 - Bevoegde rechtbank, toepasbaar recht

1. Zover de klant zakenman is of onder de toepassing van het Wetboek van Koophandel (HGB) valt, is de bevoegde rechtbank uitsluitend Moers. Dat geldt ook als deze klant na de sluiting van het contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats verhuisd heeft van Duitsland naar het buitenland. Bovendien geldt deze regeling ingeval woonplaats of gewone verblijfplaats van deze klant op het tijdstip van de klacht niet bekend zijn.

 

2. Duits recht is van toepassing.

Moers, september 2014


Productoverzicht